Comparatie intre Legea Educatiei Nationale in varianta Comisiei de Invatamant a Senatului si varianta angajata de guvern: Invatamantul superior (II)

de Stefan Vlaston CampusNews

Miercuri, 24 noiembrie 2010, 17:40    NEWS | OPINII

Print YM E-mail Mai mare| Mai mic Comentarii

In 23 noiembrie, sub semnatura vicepresedintei Ecaterina Andronescu, a fost depus la Biroul Permanent al Senatului textul de lege rezultat din dezbaterea Comisiei de Invatamant, in ultimele doua saptamani, cu un cvorum asigurat doar de opozitie. La invatamantul superior, diferentele de viziune si de aparare a privilegiilor unei caste isi spun din plin cuvantul.

Prevederile variantei Comisiei isi propun mentinerea caracterului feudal al univesitatii romanesti, cu sefii alesi de grupuri de interese, de cei care ajung in Senat prin coalizarea sustinatorilor din umbra. Comisia a eliminat concursul pentru selectarea rectorului, a eliminat incompatibilitatile cu functiile politice, masurile antinepotism sunt edulcorate, a eliminat abilitarea ca mecanism de separare a valorii de nonvaloare,  comparativ cu varianta Guvernului. Si multe altele detaliate mai jos.

La acest capitol se vede miza uriasa pentru care Guvernul doreste sa-si aume raspunderea: sa desfiinteze caracterul feudal al universitatii romanesti, care i-a permis sa functioneze ca fabrica de diplome, cu salarii uriase obtinute de sefi prin cumuluri ilegale de functii si demnitati.

Principalele deosebiri intre aceasta varianta si aceea angajata de guvern sunt listate mai jos, cu scurte comentarii. Prima citata este varianta Comisiei.

Comisie Art. 111 (1)... Taxele de şcolarizare percepute de instituţiile de învăţământ superior de stat studenţilor în regim cu taxă nu pot fi mai mici decât 80% din finanţarea de bază per student primită de respectivele instituţii de la bugetul de stat, la nivel de domeniu, ciclu şi formă de învăţământ. În cazul în care şcolarizarea studenţilor cu taxă se face fără crearea de formaţii de curs suplimentare, taxele de şcolarizare nu pot să fie mai mici decât 50% din finanţarea de bază per student primită de respectivele instituţii de la bugetul de stat, la nivel de domeniu, ciclu şi formă de învăţământ

Aceasta este varianta Comisiei, in varianta Guvernului  se specifica doar autonomia universitatilor in stabilirea taxelor. Este aberant ca taxele sa fie mai mici decat finantarea de baza per student primita de la stat, un stat sarac, pentru ca este premisa sigura a rabatului de la calitate. Iar sumele primite de la buget sunt utilizate si pentru pregatirea platitorilor de taxe. Ar trebui introdusa in lege prevederea ca taxele, atat la stat cat si la privat, nu pot fi mai mici decat finantare per student,  primita de la stat.

Masurile pe care le poate intreprinde ministrul Educatiei, in cazul in care constat ca nu sunt respectate prevederile de la art. privind raspunderea publica:

Autonomia universitara

Exista diferente majore intre intelegerea autonomiei universitare, intre cele doua viziuni.

Comisie Art. 115 (4) Autonomia universitară se exercită în asociere cu răspunderea publică.

Guvern Art. 123 (4) Autonomia universitară se exercită numai cu
condiţia asumării răspunderii publice

Diferenta apare atunci cand se stabileste “jandarmul” care controleaza indeplinirea raspunderii publice. Comisia contesta dreptul statului, prin ministrul educatiei, de a supraveghea, controla si sanctiona derapajele de la raspunderea publica. In special, Comisia nu este de acord cu revocarea rectorului de catre ministru, ci doar cu sanctiuni de natura financiara. Cum universitatile de stat traiesc in mare parte din venituri proprii,  nu sunt foarte sensibile la cest gen de sanctiuni. Cat despre universitatile private, acestea chiar nu sunt afectate de acest gen de sanctiuni.

De principiu, este sau nu statul, prin ministrul de resort, responsabil de legalitatea, calitatea si nenocivitatea serviciilor si bunurilor aflate in piata ?
Daca da, atunci trebuie sa aiba si parghii eficace de a-si indeplini aceasta misiune de maxima importanta.

Se acuza politizarea

Dar atunci cand permite rectorilor sa indeplineasca si functii de conducere in partide (cazul Andronescu), asta nu inseamna politizare? Comisia nu poate lucra cu doua unitati de masura.

Iata sanctiunile prevazute pentru nerespectarea raspunderii publice.

Comisie Art 117 a) reducerea temporară, parţială sau totală, a finanţării complementare;
b) eliminarea temporară din competiţiile de proiecte cu finanţare din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
c) reducerea temporară, parţială a finanţării de bază;
d) reducerea temporară, parţială sau totală, a cifrei de şcolarizare finanţată de la bugetul de stat;
e) iniţierea unui proiect de hotărâre de Guvern sau a unui proiect de lege pentru desfiinţarea unor programe de studii sau a instituţiei de învăţământ în cauză.

Guvern Art 125 b) revocă rectorul, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în baza constatării Consiliului de Etică şi Management Universitar, cu consultarea Senatului universitar.
c) reduce sau elimină temporar sau definitiv accesul la finanţările din surse publice;
d) propune Guvernului iniţierea unui proiect de lege de desfiinţare a instituţiei de învăţământ superior în cauză.

Varianta Comisiei nu mai prevede revocarea rectorului de catre ministru, oful principal al rectorilor din Parlament.

Guvern: Art 125 (3) Orice persoana fizica sau juridica poate sesiza Consiliul de Etica si Management Universitar in legatura cu nerespectarea obligatiilor stipulate in art. 124 (referitor la raspunderea publica. N.n). In urma primirii unei astfel de sesizari, Consiliul de Etica si Management Universitar are obligatia de a investiga aspectele sesizate side  a raspunde sesizarii in termen de trei luni. Raspunsurile la aceste sesizari constituie documente publice si se publica pe site-ul web al Ministerului Educatiei.
(4) .... Nerespectarea acestor obligatii poate fi atacata in contencios administrativ de catre orice persoana fizica sau juridica romana, potrivit legii.

Prevederea antinepotism

Comisie Art. 120 Carta universitatii trebuie sa se refere in mod expres la  
b) situaţiile de conflicte de interese şi incompatibilităţi, incluzând prevederea că în universităţile de stat nu pot avea în acelaşi timp funcţii de conducere în aceleaşi organisme sau în organisme aflate în relaţii directe de
subordonare persoane având calitatea de soţ, soţie, rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv
(5) Carta universitară se comunică Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Guvern Art 130(1) Institutiile de invatamant superior adopta un cod de etica si deontologie profesionala universitara. Acesta face parte din Carta Universitara si cuprinde obligatoriu:
 b) prevederea ca persoanele care se afla in relatie de soti, afini si rude pana la gradul III inclusiv, nu pot ocupa concomitent functii astfel incat una sau unul sa se afle fata de celalalt sau cealalta intr-o pozitie de conducere, control, autoritate sau evaluare institutionala la orice nivel in aceeasi universitate si nu pot fi numiti in comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale caror decizii afecteaza sotii, rudele sau afinii pana la gradul III inclusiv.
(5) Carta universitara se adopta numai dupa rezolutia pozitiva a MECTS, privind avizul de legalitate asupra Cartei universitare.

Varianta Guvernului este mult mai dura si explicita. Se refera si la universitatile private, ceeace varianta Comisiei nu face, desi ar fi fost obligata de o decizie a CCR care spune ca invatamantul privat nu poate avea alte reglementari de organizare, comparativ cu cel de stat (exceptand finantarea si patrimoniul). Varianta Guvernului vorbeste de functii, inclusiv functii didactice, nu neaparat de conducere. Asa fiind, daca unul din soti primeste functia de decan, sotia (sau fiul/fiica) nu pot ramane nici cadre didactice in aceeasi facultate (fiind subordonati ai decanului).

Varianta Guvernului contine si prevederea conform careia Carta universitara trebuie aprobata de minister.

Varianta Guvernului Art. 132(3) Într-o instituţie publică de învăţământ superior de stat, Guvernul, cu consultarea Senatului universitar, poate să înfiinţeze şi să finanţeze un program de studii sau o facultate cu acele programe de studii care răspund unor cerinţe stringente de instruire şi formare profesională în domenii de interes naţional. Programele de studii astfel propuse se supun reglementărilor legale în vigoare referitoare la asigurarea calităţii în învăţământul superior.
 
Comisia elimina aceasta prevedere.

Comisie Art. 125 (1) Departamentul/catedra este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate
(6) Departamentul cuprinde minimum 30 de posturi didactice şi/sau de cercetare iar catedra minimum 15 posturi didactice şi/sau de cercetare.

Guvern Art 133 (1) Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate

Mentinerea catedrelor si deprtamentelor in varianta Comisiei prilejuieste satisfacerea setei de functii, deci de indemnizatii si caracterul feudal al organizarii universitare. Un minimum de posturi este de salutat, daca ar fi fost eliminate catedrele. In universitatile de prestigiu din lume nu exista si catedre si departamente.

Cine poate conduce doctorate?

Comisie Art. 158 (1) Pot fi conducători de doctorat: profesorii universitari, membrii Academiei Române sau cercetătorii ştiinţifici principali gradul I, cu titlul de doctor obţinut în domeniul fundamental de ştiinţe respectiv sau înrudit.

Guvern Art 166. (1)Pot fi conducatori de doctorat persoanele care au obtinut dreptul de conducere de doctorat inaintea intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si persoanele care au obtinut atestatul de abilitare, avnd cel putin functia de lector/sef de lucrari, respectiv cercetator stiintific gradul III.
(2) Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea CNADCTU de acordare a atestatului de abilitare, in conformitatecu standardele si procedurile elaborate de MECTS

Aici apare pregnant diferenta de viziune dintre cele doua proiecte, dorinta actualilor rectori si universitari de a-si conserva privilegiile de casta si a nu permite unor cadre didactice cu grade inferioare, chiar eminente, sa le ia locul. Iar abilitarea este o solutie de a separa valoarea de non valoare, amestec mortal pentru calitate, produs in ultimii 20 de ani.

Comisie Art 158 (5) Un conducător de doctorat poate îndruma studenţi - doctoranzi numai în domeniul pentru care a obţinut acest drept. Un conducător de
doctorat poate îndruma maximum 15 doctoranzi, aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat

Guvern  Art. 167. (1) Un conducator de doctorat nu poate indruma simultan studenti doctoranzi decat intr-un singur IOSUD, exceptie facand doctoratele conduse in cotutela.
(2) Un conducator de doctorat poate indruma simultan maximum 8 doctoranzi, aflati in diverse stadii al studiilor de doctorat.

Varianta Guvernului contine la art 300 un nou concept, abilitarea, care, in mare, inseamna :

Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare. Teza prezintă în mod documentat realizările profesionale deja obţinute, care probează originalitatea contribuţiilor academice şi profesionale, concretizate în rezultate principial noi pentru ştiinţă şi practică, soluţii, legităţi, generalizări, concluzii generatoare de noi direcţii, net superioare celor existente, executate de sine stătător şi anticipând o
dezvoltare independentă a viitoarei cariere universitare.
(2) Teza de abilitare se susţine public, în faţa unei comisii de specialitate numite de CNATDCU şi formată din minimum 3 persoane, care au calitatea de conducator de doctorat,  din ţară şi din străinătate.

Accesul la functii de conducere, de conducator de doctorat si de profesor universitar este conditionat de obtinerea acestei abilitari, existenta si in alte tari, precum Germania. Abilitarea reprezinta o incercare de a separa graul de neghina, in inflatia de diplome si titluri acordate nu numai dupa merite ci si pentru bani sau influenta clientelar-politica.

Varianta Comisiei elimina complet acest nou concept de abilitare.

Comisie Art. 177 (7) După intrarea în vigoare a prezentei legi, evaluarea iniţială în vederea clasificării universităţilor se face numai de către un consorţiu format din organizaţii naţionale şi internaţionale cu competenţă în domeniul evaluării academice şi clasificării instituţiilor de învăţământ superior.

Guvern Art 193. După intrarea în vigoare a prezentei legi, evaluarea iniţială se face numai de către un organism internaţional cu competenţă în domeniul ierarhizării şi clasificării instituţiilor de învăţământ superior sau o agenţie internaţională de asigurare a calităţii înregistrată în EQAR.

Se observa "indulcirea" prevederii in varianta Comisiei.

Guvern Art 195. (2) Senatul universitar, la propunerea rectorului, pe baza evaluării interne, poate dispune reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor sau institutelor neperformante, fără a prejudicia, în vreun fel, studenţii.

Comisia Senatului elimina acest aliniat.

Guvern Art 200 (1) O instituţie de învăţământ superior poate admite şi înmatricula într-un program de studii numai acel număr de studenţi pentru care sunt asigurate condiţii optime de calitate academică, de viaţă şi servicii sociale în spaţiul universitar.
(4) Universităţile care admit în programele lor de studii mai mulţi studenţi decât capacitatea de şcolarizare, aprobată conform prezentei legi, încalcă răspunderea lor publică şi sunt sancţionate în conformitate cu prevederile
prezentei legi.

Comisia Senatului elimina aceste prevederi.

Alegerea conducatorilor

Acesta este unul din principalele puncte de divergenta intre cele doua proiecte de lege.
Text nou:
Comisie Art. 1912 La nivelul departamentului/catedrei, şeful de departament/catedră şi membrii consiliului departamentului/biroului catedrei sunt desemnaţi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din departamentul/catedra

Guvern Art 207 (3) La nivelul departamentului, şeful de departament şi membrii consiliului departamentului se stabilesc prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare şi al cercetătorilor

Comisie Art. 1913 (1) La nivelul facultăţii, decanul, prodecanii, secretarul ştiinţific şi membrii Consiliului facultăţii sunt desemnaţi în conformitate cu prevederile Cartei universitare.
Guvern Art 207 (5)(b) decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către rectorul universităţii. Laconcurs pot participa persoane din cadrul
universităţii sau din orice facultate de profil din ţară sau din străinătate care, pe baza audierii în plenul Consiliului facultăţii, au primit avizul acestuia de participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi;
c) decanul îşi desemnează prodecanii după numirea de către rector;


Comisie Art. 193 (1) La nivelul universităţii, rectorul, preşedintele, prorectorii, cancelarul şi membrii Senatului universitar sunt desemnaţi în conformitate cu prevederile Cartei universitare
(2) Carta va asigura în Senatul universitar şi în procesul de desemnare a rectorului, preşedintelui, prorectorilor şi cancelarului reprezentarea cadrelor didactice şi de cercetare cu o pondere de 75% şi reprezentarea studenţilor cu o pondere de 25%.

Guvern Art. 209 Rectorul universitatilor de stat sau particulare se desemneaza printr-una din urmatoarele modalitati ;
a)    Pe baza unui concurs public, in baza unei metodologii aprobate de Senatul universitar nou ales, conforma cu prezenta lege sau,
b)    Prin votul universitar, direct si secret, al tuturor cadrelor didactice si de cercetare titulare din cadrul universitatii si al reprezentantilor studentilor din Senatul universitar si din Consiliile facultatilor.

Guvern Art. 210 (2) Senatul universitar stabileşte o comisie de selecţie şi de recrutare a rectorului formată, în proporţie de 50%, din membrii ai universităţii şi, în proporţie de 50%, din personalităţi ştiinţifice şi academice din afara universităţii, din ţară şi din străinătate. Această comisie conţine minimum 12 membri, dintre care cel putin un reprezentant al studentilor sau un absolvent al facultatii desemnati de catre studentii din Senat conform Cartei univeristare. De asemenea, Senatul universitar nou ales elaborează şi aprobă metodologia de avizare, de selecţie şi de recrutare a rectorului, conform legii.

Aceasta e deosebirea esentiala de viziune la alegerea organelor de conducere. De asemeni, in varianta Comisiei rectorul nu poate fi revocat decat de Senat, iar in varianta Guvernului si de catre Ministrul Educatiei.

Guvern: Art. 215.
 3) Persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de demnitate publică nu pot exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului.
(4) Funcţia de rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere în cadrul unui partid politic, pe perioada exercitării mandatului.

Varianta comisiei elimina aceste prevederi.
Citeste mai multe despre     |   |   |   |   |   |   |   |   | 

  
2696 vizualizari
 • +1 (1 vot)    
  Legea educatiei... (Miercuri, 24 noiembrie 2010, 17:48)

  Mih [anonim]

  ...Trebuie asumata in varianta guvernamentala. Si cat mai repede, pt ca s-a pierdut destul timp din cauza sabotorilor din opozitie.
  • 0 (0 voturi)    
   Master didactic (Miercuri, 24 noiembrie 2010, 19:47)

   hermes [anonim] i-a raspuns lui Mih

   Master didactic inutil.
   1. In timp ce facem acest master didactic inutil, nu luam salariu, decat dupa doi ani cand il terminam?!Cum e posibil, din ce traim?!
   2.Cum adica, nu “acorda” la toti?!Se va face discriminare?!MECTS ne va pune iar la plata, sa platim acest masterat inutil, ca sa bagam iarasi bani in buzunarul MECTS?!
   3. Acest masterat didactic inutil ori sa fie desfiintat, ori sa fie pt. toata lumea gratuit.
   4. Si daca fac master profesional, nu pot preda in invatamant?!Si, invers, daca fac numai master didactic-, nu ma pot angaja legal la vreo firma-unde nu voi preda-, sau sau sa intru in cercetare?!Nu va exista un sistem de echivalare, pt. poate nu voi putea sta vesnic in invatamant sau la o firma!O tampenie!
 • 0 (0 voturi)    
  revocare de ministru (Miercuri, 24 noiembrie 2010, 20:25)

  tusa [anonim]

  daca rectorul poate fi revocat de ministru, ne luam la revedere de la autonomia universitara. Mai ales cand stim cum politicienii nostrii vor sa-si puna oamenii peste tot.

  nu stiu cum cineva ca Vlaston, care are in general idei bune, poate sa sustina o asemenea aberatie
  • 0 (0 voturi)    
   Da cine (Joi, 25 noiembrie 2010, 7:59)

   Vlaston Stefan [utilizator] i-a raspuns lui tusa

   Sa-l revoce? Cei care l-au pus? daca era ales prin concurs, intelegeam, dar asa...
 • 0 (0 voturi)    
  diferente (Miercuri, 24 noiembrie 2010, 21:50)

  Paul [anonim]

  In ceea ce priveste invatamantul superior, avand in vedere ca in ambele legi articolele privind finantarea sunt identice (202 sau 205), nu cred ca va avea un impact prea mare.
  Ambele legi se bazeaza mai mult sau mai putin pe ARACIS, o angentie care este o combinatie de interese universitare si politica (un fel de CSM al justitie).

  Cea mai dura lege antinepotism este la Universitatea AL. I. Cuza din Iasi si prevederile pot fi usor ocolite.

  Cred ca prin asumarea raspunderii singurul rezultat va fi ca peste 2-3 ani legea va fi modificata de urmatoarea putere. Avand in vedere ca diferentele dintre cele doua legi sunt mici, riscul de a relua discutiile peste 2-3 ani este prea mare.
  • 0 (0 voturi)    
   Nu sunt mici (Joi, 25 noiembrie 2010, 8:00)

   Vlaston Stefan [utilizator] i-a raspuns lui Paul

   La superior sunt considerabile


TOP5

Ultimele
stiri
  Nu există niciun articol deocamdată în această categorie

FORUM

Ultimele
discutii